Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Våra fåglar, sida 3

Odlad mark
Det svenska odlingslandskapet har genomgått stora förändringar. Från att förr ha bestått av många små åkrar avskiljda av gärdsgårdar har det blivit storskaligt med vidsträckta åkrar. Gamla märgelgravar har fyllts igen. Denna förändring har medfört att många fågelarter minskat starkt och i en del fall nästan helt försvunnit.
Kornsparv och kornknarr är två arter som gått starkt tillbaka i takt med att jordbruket förändrats. Kornsparven är nästan helt försvunnen, men glädjande nog är kornknarren stadd i ökning.

Ringduva
Ringduva Columba palumbus

Hussvala
Hussvala Delichon urbica

Gulsparv, hane  Gulsparv, hona
Gulsparv Emberiza citrinella  T.v. hane, t.h. hona

Kaja  Kaja  Kaja
Kaja Corvus monedula

Tofsvipa  Tofsvipa
Tofsvipa Vanellus vanellus

Bjorktrast
Björktrast Turdus pilaris

Ladusvala  Ladusvalor
Ladusvala Hirundo rustica  T.v vuxen fågel, t.h. ungfåglar

Sånglärka
Sånglärka Alauda arvensis  Spelande

Kråka
Kråka Corvus corone cornixCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved